سرور 📺𝐈𝐑𝐚𝐧𝐢𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐓𝐯📺

📺𝐈𝐑𝐚𝐧𝐢𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐓𝐯📺
📺𝐈𝐑𝐚𝐧𝐢𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐓𝐯📺
  • تعداد اعضا: ۲۷۸
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۱ هفته قبل

💢ســـرور استـــریمر محــبوب نــوپا
مجددا ســـاخته شـــد💢

🔴 IRaniGamerTv 🔴

⚜️ محــیط به دل نشــــین ⚜️

⚜️ ادمیـــن های بــا تجـــربه ⚜️

⚜️ فــعالیت حداقـــل 6 ساعت در روز ⚜️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

لینک توییچ : https://twitch.com/iranigamertv

لینک یوتیوب : https://youtube.com/iranigamertv

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️