سرور Oғғιcιαl 𝓘𝓻𝓪𝓷𝓕𝓸𝓻𝓒𝓮™

Oғғιcιαl 𝓘𝓻𝓪𝓷𝓕𝓸𝓻𝓒𝓮™
Oғғιcιαl 𝓘𝓻𝓪𝓷𝓕𝓸𝓻𝓒𝓮™
  • تعداد اعضا: ۱,۳۱۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

اولین سرور 128 نفر ایران.
قدیمی ترین سرور ایرانی!