سرور 𝐎 𝐕 𝐄 𝐑

𝐎 𝐕 𝐄 𝐑
𝐎 𝐕 𝐄 𝐑
  • تؚداد اؚ؜ا: ۹۹۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: Űł سال قبل

𝟐𝟎𝟏𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲


کلن دوستانه 𝗢𝘃𝗲𝗿 عضو فعال گیم های (𝗚𝗧𝗔 𝘃 - 𝗮𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗨𝘀 - 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝘀 - 𝗱𝗼𝘁𝗮 𝟮 - 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗼𝗳 𝘄𝗮𝗿𝗰𝗿𝗮𝗳𝘁)
می پذیرد.


𝐂𝐥𝐚𝐧 𝐎𝐯𝐞𝐫 𝟗 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐤 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐤𝐚𝐫 𝐦𝐢𝐤𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐚 𝐡𝐚𝐦𝐢𝐬𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐛𝐨𝐝𝐞 𝐯𝐚 𝐲𝐞𝐤 𝐂𝐥𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐝𝐞 (𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐚𝐬𝐥𝐢𝐞
𝐂𝐥𝐚𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐰𝐚𝐫𝐜𝐫𝐚𝐟𝐭 𝐡𝐚𝐬𝐭) 𝐬𝐡𝐨𝐦𝐚 𝐡𝐚𝐦 𝐚𝐠 𝐝𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐛𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐧 𝐣𝐨𝐢𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐧 𝐦𝐚 𝐛𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐦𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐚𝐤
𝐦𝐢𝐤𝐨𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐨 𝐛𝐞𝐡𝐭𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐣𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐝𝐢𝐧 𝐯𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐦𝐚 𝐛𝐚𝐲𝐚𝐝 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐲𝐞 𝐣𝐨𝐢𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 (𝐖𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐭) 𝐩𝐚𝐲𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐝𝐢𝐧 ( !𝐧𝐞𝐰 ) 𝐭𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐦𝐚𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐲 𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐥𝐨𝐭𝐟𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐳 𝐩𝐚𝐲𝐚𝐦 𝐝𝐚𝐝𝐧 𝐬𝐚𝐛𝐨𝐫 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐚
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐦𝐚𝐫𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐭 𝐤𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐚𝐦𝐧𝐨𝐧