اگه نیترو ۳ ماهه با قیمتی باورنکردنی میخوای تا دیر نشده سفارش بده. ( خیلی دیگه وقت نیست!) سفارش نیترو

سرور 𝗚𝗲𝗻𝗶𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆

𝗚𝗲𝗻𝗶𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆
𝗚𝗲𝗻𝗶𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆

این چنل به منظور انجمن نابغه ها ایجاد شده که خوشحال میشیم در این چنل عضو شوید.