سرور 𝐈𝐫 𝐒𝐡𝐨𝐩

𝐈𝐫 𝐒𝐡𝐨𝐩
𝐈𝐫 𝐒𝐡𝐨𝐩
  • تؚداد اؚ؜ا: Űš
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۡ ماه قبل

𝙎𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙊𝙢𝙖𝙙𝙖𝙢 𝙔𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙈𝙤𝙚𝙧𝙛𝙞 𝙆𝙤𝙣𝙖𝙢 𝙆𝙀 𝘼𝙜𝙚 75 𝙉𝙖𝙛𝙧𝙚 𝘽𝙚𝙨𝙨𝙝𝙚 𝙔𝙚 𝙅𝙖𝙮𝙚𝙯𝙚 𝙆𝙝𝙤𝙗 𝘿𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙈𝙖 𝙎𝙝𝙖𝙧𝙖𝙮𝙩 𝘿𝙖𝙧𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙖𝙢 𝙈𝙞𝙩𝙤𝙣𝙞𝙙 𝘽𝙚 𝙎𝙚𝙫𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙅𝙤𝙞𝙣 𝙎𝙞𝙙 𝙑𝙖 𝘿𝙖𝙠𝙝𝙡 𝙂𝙝𝙨𝙩𝙢𝙖𝙩 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙎𝙝𝙧𝙖𝙮𝙩𝙤 𝙈𝙤𝙩𝙖𝙡𝙚𝙚 𝙆𝙤𝙣𝙞𝙙 𝙄𝙣 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙔𝙚𝙠 𝙅𝙤𝙧 𝙁𝙤𝙧𝙤𝙨𝙝𝙜𝙖𝙝 𝙊𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 𝘼𝙨𝙩 𝙆𝙀 𝘽𝙖 100% 𝙑𝙖 𝘼𝙢𝙖𝙣𝙞𝙩 𝘽𝙖𝙡𝙖 𝘽𝙚 𝙎𝙝𝙤𝙖𝙢 𝙆𝙝𝙖𝙙𝙖𝙢𝙩 𝙈𝙞𝙧𝙬𝙨𝙖𝙣𝙖𝙙 𝙎𝙝𝙤𝙖𝙢 𝙈𝙞𝙩𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞𝙙 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙈𝙏𝘼 𝙆𝙝𝙤𝙙 𝙎𝙞𝙩𝙚 𝙆𝙝𝙤𝙙 𝙏𝙚𝙖𝙢𝙎𝙥𝙚𝙖𝙠 𝙆𝙝𝙤𝙙 𝙑𝙖 𝙔𝙖 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙆𝙝𝙤𝙙 𝙍𝙖 𝘽𝙚 𝙈𝙖 𝙋𝙚𝙨𝙥𝙖𝙧𝙞𝙙 𝙑𝙖 𝙔𝙖 𝙄𝙣𝙠𝙚 𝘿𝙖𝙨𝙩𝙚 𝙆𝙖𝙧𝙩 𝙃𝙖𝙮 𝙕𝙪𝙡𝙖 𝙎𝙖𝙠𝙝𝙩 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙆𝙝𝙤𝙨𝙤𝙨𝙞 𝙈𝙞𝙣𝙚 𝘾𝙧𝙖𝙛𝙩 𝙑𝙖 𝙔𝙖 𝙃𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙖𝙠𝙝𝙩 𝙎𝙞𝙩𝙚 .𝙏𝙚𝙖𝙢𝙎𝙥𝙚𝙖𝙠.𝙇𝙤𝙜𝙤.𝙂𝙞𝙛 𝙫𝙖.. 𝙂𝙝𝙮𝙚𝙧 𝘿𝙖𝙧 𝙄𝙣 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙈𝙤𝙨𝙝𝙖𝙝𝙙𝙚 𝙆𝙤𝙣𝙞𝙙