سرور 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒕_𝑮𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑴𝑻𝑨

𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒕_𝑮𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑴𝑻𝑨
𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒕_𝑮𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑴𝑻𝑨
  • تعداد اعضا: ۳۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۷ ماه قبل

🍂 Welcome To Speciallist Gameing Server 🍂
🔰 سرور زندگی مجازی 🌴

🌐 Site : Coming 🔜

📡Channel : @SpeciallistMTA

✍️ Group : @SpeciallistMTAGp

🤖Bot : Coming 🔜

🎮Ip Server : Coming 🔜

🎧TS : Ts.specialist-gaming.ir

♨️Forum : Coming