سرور IR-Developers

IR-Developers
IR-Developers

اولین سرور دیسکورد برای برنامه نویسان ایرانی ما بیش از ۲۰ زبان برنامه نویسی را پوشش میدهیم منابع بسیار مفید برای یادگیری و پرسش و پاسخ داریم. اگر برنامه نویسی و یا علاقه داری اینجا مخصوص خودته!!