سرور Deep Channel

Deep Channel
Deep Channel

در این سرور تمامی ریسورس (resource) های فایوم (fivem) و تمامی برنامه های نوشته شده توسط تیم deep channel قرار داردو....