سرور 𝕎𝕖𝕖𝕓𝕔𝕒𝕥𝕖

𝕎𝕖𝕖𝕓𝕔𝕒𝕥𝕖
𝕎𝕖𝕖𝕓𝕔𝕒𝕥𝕖
  • تؚداد اؚ؜ا: ۳۴
  • دسته بندی: سینما و فیلم
  • آخرین بروزرسانی: Űľ ماه قبل

𝔸𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒 𝕨𝕖𝕖𝕓 ?

𝕕𝕠 𝕪𝕠𝕦 𝕡𝕝𝕒𝕪 𝕒𝕟𝕪 𝕘𝕒𝕞𝕖𝕤?

𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕒𝕟𝕕 𝕟𝕖𝕖𝕕 𝕟-𝕙𝕖𝕟𝕥𝕚 𝕔𝕠𝕕𝕖𝕤 ???

𝕪𝕠𝕦 𝕔𝕒𝕟𝕥 𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙𝕠𝕦𝕥 𝕙𝕖𝕟𝕥𝕚 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕦𝕔𝕜𝕥𝕒𝕣𝕕?

𝕨𝕖𝕝𝕝 𝕨𝕖𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕚𝕤 𝕒 𝕡𝕝𝕒𝕔𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕪𝕠𝕦 𝕥𝕠 𝕤𝕥𝕒𝕪 𝕗𝕖𝕝𝕝𝕠𝕨 𝕓𝕣𝕠𝕤𝕜𝕚!!