سرور FOCUS-MOB

FOCUS-MOB
FOCUS-MOB

سرور مخصوص مطالعه و هم اموزی مخصوصا در ارتباط با کنکور 1400 البته سرور صرف کنکور نیست و فعالیت های علمی -تفریحی دیگر نیز در حاشیه آن صورت میگیرد