سرور گروه رقابتی کنکور

گروه رقابتی کنکور
گروه رقابتی کنکور

ما در این سرور با هم رقابت می کنیم. و برای کنکور تلاش می کنیم.