سرور PHOENIX

PHOENIX
PHOENIX
  • تعداد اعضا: ۱۲۵
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

============================
•.¸¸.•´´¯••..• سلام سلام•.¸¸.•´´¯`••..•
سرور فونیکس عضو می پزیرد
آیا یک سرور با کانفیگ خفن می خوای؟
آیا یک سرور با چت شلوغ می خوای؟
آیا یک سرور با بات های اختصاصی می خوای؟
██████╗░██╗░░██╗░█████╗░███████╗███╗░░██╗██╗██╗░░██╗
██╔══██╗██║░░██║██╔══██╗██╔════╝████╗░██║██║╚██╗██╔╝
██████╔╝███████║██║░░██║█████╗░░██╔██╗██║██║░╚███╔╝░
██╔═══╝░██╔══██║██║░░██║██╔══╝░░██║╚████║██║░██╔██╗░
██║░░░░░██║░░██║╚█████╔╝███████╗██║░╚███║██║██╔╝╚██╗
╚═╝░░░░░╚═╝░░╚═╝░╚════╝░╚══════╝╚═╝░░╚══╝╚═╝╚═╝░░╚═╝پس منتظر چی هستی به فونیکس بپیوند