سرور ایت اللـہ طوسی's server

ایت اللـہ طوسی's server
ایت اللـہ طوسی's server
  • تعداد اعضا: ۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

@everyone
|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
|𝕊𝕒𝕝𝕒𝕞 𝔹𝕖 𝔻𝕠𝕤𝕥 ℍ𝕒𝕪𝕖 𝔸𝕫𝕚𝕫 𝕆𝕞𝕚𝕕𝕧𝕒𝕣𝕒𝕞 ℍ𝕒𝕝𝕖𝕥𝕒𝕟 𝕜𝕙𝕠𝕓 𝔹𝕒𝕤𝕙𝕒𝕕 |
|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
|𝕃𝕚𝕟𝕜 𝔻𝕚𝕤𝕔𝕠𝕣𝕕 ℝ𝕖𝕒𝕡𝕖𝕣 𝔽𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 ℤ𝕚𝕣 𝕄𝕒𝕥𝕟 ℍ𝕒𝕤𝕥 𝔹𝕜𝕤𝕙𝕚𝕕 ℙ𝕒𝕚𝕟 ℝ𝕠 𝕃𝕚𝕟𝕜 ℂ𝕝𝕚𝕔𝕜 𝕂𝕠𝕟𝕚𝕕 𝕁𝕠𝕚𝕟 𝔹𝕤𝕙𝕚𝕕 |
|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
|𝔹𝕒𝕣𝕒𝕪𝕖 𝕁𝕠𝕚𝕟 𝕊𝕙𝕠𝕕𝕒𝕟 𝔹𝕖 𝔽𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕋𝕚𝕔𝕜𝕖𝕥 𝔹𝕒𝕫 𝕜𝕠𝕟𝕚𝕕 |
|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
https://discord.gg/cJvPzKkjYj
https://media.discordapp.net/attachments/809023680054165515/831817866189340702/c5d21b78a9f87b77b5c793031c3f65e9571dde84.gif