سرور T E H R A N

T E H R A N
T E H R A N
  • تعداد اعضا: ۶۸۷
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

𝗦𝗹𝗺 𝗕𝗮𝗰𝗵𝗲𝗵𝗮 𝗖𝗵𝗲𝘁𝗼𝗿𝗶

𝗢𝗺𝗮𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻 𝗬𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗞𝗵𝗼𝗯 𝗥𝗼 𝗠𝗼𝗮𝗿𝗲𝗳𝗶 𝗞𝗼𝗻𝗮𝗺

?𝗔𝘇 𝗧𝗮𝗻𝗵𝗮 𝗕𝗮𝘇𝗶 𝗞𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗵𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗦𝗵𝗼𝗱𝗶

?𝗞𝗮𝘀𝗶 𝗡𝗶𝘀𝘁 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘁 𝗛𝗮𝗿𝗳 𝗕𝗲𝘇𝗮𝗻𝗲

𝗛𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗮𝗻 𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝗕𝗲𝗱𝗲 𝗧𝗮 𝗗𝗶𝗴𝗲 𝗛𝗼𝘀𝗲𝗹𝗮𝘁 𝗦𝗮𝗿 𝗡𝗮𝗿𝗲