سرور L U N A R

L U N A R
L U N A R
  • تعداد اعضا: ۷۴۴
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

𝙇 𝙐 𝙉 𝘼 𝙍
𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙋𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙋𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧 𝙄𝙣 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙤𝙧𝙙
𝙊𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙛𝙛
𝘽𝙤𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙍𝙚𝙚𝙬𝙖𝙧𝙙
𝙂𝙖𝙢𝙚 𝙏𝙤𝙪𝙧𝙣𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨
𝙄𝙣𝙫𝙞𝙩𝙚𝙧 𝙍𝙚𝙬𝙖𝙧𝙙
𝘿𝙖𝙞𝙡𝙮 𝘿𝙧𝙤𝙥
𝙋𝙚𝙧𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙇𝙖𝙣𝙜𝙪𝙖𝙜𝙚
𝘽𝙚𝙨𝙩 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙞𝙜
𝙋𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙚 𝙂𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙧𝙨
𝘾𝙡𝙖𝙣𝙨 𝘼𝙣𝙙 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥𝙨
𝙎𝙝𝙤𝙥 𝘼𝙣𝙙 𝙊𝙩𝙝𝙚𝙧