سرور 𝘗𝘢𝘳𝘩𝘢𝘮

𝘗𝘢𝘳𝘩𝘢𝘮
𝘗𝘢𝘳𝘩𝘢𝘮
  • تعداد اعضا: ۱۱
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

Hey MRG CROWD! Discord Youtuber MRG ICONIC Hast Mitonid Dar Youtube Search Va Subscribe Konid Va Video Haro bebinid
Like Va Comment Faramosh Nashe

Rules Server

RulesGerenal Server

استـفـاده از اسـامی نـامنـاسب ممنـوع می‌بـاشد •
استـفـاده از عکس پـروفـایل نـامنـاسب ممنـوع می‌بـاشد •
ماد ها اجـازه دارند اسـامی کاربران را تغییـر دهنـد •
ماد ها در صورت لزوم اجـازه بـرخورد با کـاربر را دارنـد •

Text Chat Rules

احتـرام گـذاشتن بـه ماد ها •
بـرای گرفتن Role ها درخواست نکنیـد •
در صورت نیـاز ماد ها را mention@ کنیـد •
بـدون اجـازه‌ از تـگ ها everyone یا here استفـاده نکنیـد •
منـشن اسپـم نکنیـد •
محتـوای نـامناسب ارسـال نکنیـد •
اطلاعات خصوصی خودتان را فاش نکنید •
به دیـگر اعضا حمله (اسپم منشن، توهین و غیره) نکنیـد •
نـژادپـرستی و جنسیـت‌زدگـی ممنـوع است •
اسپـم کردن و ارسـال لینـک به دیـگر سرور ها ممنـوع است •
بـرای استفـاده از دستـور های ربـات هـا از bot-command# استفاده کنید •

Voice Chat Rules

ماد ها اجازه dissconnect شما را از voice chat را در صورت نامناسب بودن کیفیت صدای شما دارند •
ماد ها اجـازه dissconnet, mute, deafen و move کردن اعضا را دارنـد •

Social Media Channels

• :instagram: Instagram : https://www.instagram.com/p_parham_q
• :twitter: Twitter : https://twitter.com/Parham24798651
• :telegram: Telegram : https://t.me/p_parham_q
• :Youtube: YouTube: http://ytbrlink.me/TKmueMje​​​