سرور 𝓗𝓪𝓬𝓴𝓜𝓪𝓷

𝓗𝓪𝓬𝓴𝓜𝓪𝓷
𝓗𝓪𝓬𝓴𝓜𝓪𝓷
  • تعداد اعضا: ۳۰
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سروری که وظفش دفاع از پلیرا و مبارزه با چیتراست