سرور ✞☬𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘𝗥𝗦☬✞

✞☬𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘𝗥𝗦☬✞
✞☬𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘𝗥𝗦☬✞

✞☬𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘𝗥𝗦☬✞ (مدرن ترین سرور پروگرمینگ ایرانی دیسکورد)
اگر برنامه نویس هستید به سرور برنامه نویسی ما بپیوندید

:computer: `go`
:computer: `c#`
:computer: `ios`
:computer: `css`
:computer: `cpp`
:computer: `php`
:computer: `site`
:computer: `rust`
:computer: `java`
:computer: `dart`
:computer: `ruby`
:computer: `bash`
:computer: `html`
:computer: `swift`
:computer: `scala`
:computer: `pawn`
:computer: `kotlin`
:computer: `R-lang`
:computer: `python`
:computer: `android`
:computer: `arduino`
:computer: `java script`
:computer: `perl`
:computer: and more....
لطفا فقط کسایی که حداقل 1 زبان بلدند جوین شن