سرور IT CLUB

IT CLUB
IT CLUB

یک سرور واسه دولوپر های دیسکورد و برنامه نویسای عزیز

درسته ، ممبرامون خیای کمه ، ولی جوین بدید ما آموزش می ذاریم

خیلی ممنون :)))