سرور 💻 Soft Land

💻 Soft Land
💻 Soft Land

˜”*°•.💎 ꜱᴏꜰᴛ ʟᴀɴᴅ 💎.•°*”˜

˜”*°•. آموزش مفاهیم پایه برنامه نویسی .•°*”˜

˜”*°•. بررسی چالش های دنیای کامپیوتر .•°*”˜

˜”*°•. بررسی مباحث سخت افزار .•°*”˜

˜”*°•. نکات و مطالب خواندنی کوتاه .•°*”˜

˜”*°•.💎 ꜱᴏꜰᴛ ʟᴀɴᴅ 💎.•°*”˜