سرور sᴇᴀʀᴄʜ ᴏғ sᴄɪᴇɴᴄᴇ

sᴇᴀʀᴄʜ ᴏғ sᴄɪᴇɴᴄᴇ
sᴇᴀʀᴄʜ ᴏғ sᴄɪᴇɴᴄᴇ

سروری برای علاقه مندان به علم و دنیای رو به پیشرفت
چهارشنبه ها و یکشنبه ها استیج داریم
منتظر حضور صمیمانه شما هستیم