به سرور رسمی دیسکوردز بپیوندید عضویت در سرور

 ۹
Honarestan Motahare
Honarestan Motahare

نیایید. برای امتحان کردنه .

 ۱۲۸
North Nights
North Nights

「سرور بزرگ North Night در خدمت شماست 」 |* فعالیت بال ...

 ۱۱۹
Persian Allies
Persian Allies

「خانواده بزرگ Persian Allies در خدمت شماست 」 |* فعال ...